Informacije o Turskoj

Činjenice

Kraći naziv: TURSKA

Zvanični naziv: Republika Turska

Položaj: Jugoistočna Evropa i jugozapadna Azija

Površina: 780,580 kvadratnih kilometara

Glavni grad: Ankara

Nezavisnost: 29 oktobar 1923 (nasledila Otomansko carstvo kao država)

Nacionalni praznik: Dan nezavisnosti, 29 oktobar (1923)

Ustav: 7 novembar 1982 (Encarta: novi ustav, uključujući velike reforme sa ciljem da se olakša ulazak Turske u EU, usvojen je u oktobru 2001.)

Stanovništvo: 67,803,927 (procena iz 2000. godine)

Biračko pravo: Stiče se sa 18 godina; univerzalno

Etnički sastav: Turaka 80%, Kurda 20%

Jezici: Turski (zvanični), kurdski, arapski, jermenski, grčki

Verski sastav: Muslimana 99.8% (Sunita 75-80 %, 15-20 % Aleva, 5 % ostalih muslimanskih sekti ili grupa), ostalih 0.2% (Hrišćana i Jevreja)

Geografija

Geografske kordinate: 39 00 N, 35 00 E

Površina:

ukupno: 780,580 kvadratnih kilometara

kopno: 770,760 kvadratnih kilometara

voda: 9,820 kvadratnih kilometara

Površina - komparativno: nešto veća od američke države Teksas

Kopnene granice:

ukupno: 2,627 km

granične zemlje: Jermenija 268 km, Azerbejdžan 9 km, Bugarska 240 km, Gruzija 252 km, Grčka 206 km, Iran 499 km, Irak 331 km, Sirija 822 km

Obala: 7,200 km

Pomorska prava:

ekskluzivna ekonomska zona: samo u Crnom moru: do pomorske granice dogovorene sa bivšim SSSR-om

teritorijalno more: 6 nm u Egejskom moru; 12 nm u Crnom i Mediteranskom moru

Klima: umerena; topla, suva leta sa blagim, vlažnim zimama; oštrija u unutrašnjosti

Zemljište: uglavnom planine; uske priobalne ravnice; visoki centralni plato (Anadolija)

Najviša i najniža tačka:

najniža tačka: Mediteransko more 0 m

najviša tačka: Vrh Ararat 5,166 m

Prirodna bogatstva: antimon, ugalj, hrom, živa, bakar, borat, sumpor, gvozdena ruda, obradiva zemlja, hidroenergija

Politicki sistem

Turska je sekularna parlamentarna republika osnovana po principu podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Ustav je vrhovni pravni akt u zemlji.

Predsednik

Predsednik je šef države i bira ga Velika turska narodna skupština (VTNS), poznata kao Meklis, sa najmanje dvotrećinskom većinom na samo jedan, sedmogodišnji mandat. Da bi mogao da bude biran na taj položaj, kandidat mora da bude turski građanin stariji od 40 godina, dostojan da bude izabran za poslanika u VTNS i sa visokom stručnom spremom. Predsednik se nalazi na čelu Nacionalnog saveta za bezbednost i takođe je Vrhovni komandant. U ratu, načelnik Generalštaba nastupa kao Vrhovni komandant u predsednikovo ime. Predsednik je ovlašćen da proglašava zakone ili da ih vraća parlamentu na ponovno razmatranje, da saziva javne referendume, da raspisuje parlamentarne izbore, da imenuje premijera ili prihvata njegovu ostavku; da postavlja i smenjuje ministre; da ratifikuje i objavljuje međunarodne sporazume itd.

Predsednik: Abdullah Gul

Izvršna vlast

Izvršna vlast u rukama je predsednika i Saveta ministara, na čijem čelu je premijer. Premijera imenuje predsednik, iz redova članova Velike turske narodne skupštine, a premijer predlaže ministre, čiju nominaciju odobrava Velika turska narodna skupština. Po predlogu premijera, predsednik razrešava i postavlja nove ministre. Nedelju dana po formiranju novog Saveta ministara, premijer ili jedan od ministara predstavljaju program vlade pred Velikom turskom narodnom skupštinom, posle čega sledi glasanje o poverenju. Pred opšte izbore, ministri pravde, unutrašnjih poslova i komunikacija moraju da daju ostavke na svoje položaje u vladi, da bi ih zamenile nezavisne i neutralne ličnosti (nepovezane sa politikom). Savet ministara izdaje pravila o sprovođenju zakona i o drugim pitanjima, pod uslovom da ta pravila nisu u suprotnosti sa postojećim zakonima i da ih razmotri Državni savet. Velika turska narodna skupština može da smeni vladu izglasavanjem nepoverenja.

Premijer: Redžep Tajip Erdogan (od marta 2003)

Zakonodavna vlast

Po ustavu iz 1982 godine, zakonodavna vlast počiva u Velikoj turskoj narodnoj skupštini, (Meklisu), koja zaseda u Ankari. To je jednodomno telo od 550 poslaničkih mesta, koje se bira po sistemu proporcionalne zastupljenosti univerzalnim glasanjem svih punoletnih građana, na period od pet godina. Samo partije koje su osvojile više od 10 % glasova biračkog tela zastupljene su u Skupštini. Velika turska narodna skupština donosi, menja i ukida zakone; nadgleda rad Saveta ministara i ovlašćuje ga da izdaje dekrete o određenim pitanjima, koji imaju zakonsku snagu; ratifikuje međunarodne sporazume i odluke u vezi sa štampanjem novca, proglašavanjem ratnog stanja i učešćem oružanih snaga zemlje u operacijama u inostranstvu; odlučuje o pitanjima u vezi sa davanjem amnestije i pomilovanja; potvrđuje smrtne kazne itd.

Pravosuđe

Ustav iz 1982 godine proglasio je nezavisnost nacionalnih sudova i sudija. Turska ima jedinstven pravni sistem civilnih i vojnih sudova, od kojih i jedni i drugi imaju apelacione sudove koji zasedaju u Ankari. Ustavni sud ocenjuje ustavnost zakona i dekreta sa zakonskom snagom, kao i pravila i procedura Velike turske narodne skupštine. Odluke Ustavnog suda neodložno se objavljuju u službenom glasniku i obavezujuće su za sve, uključujući i zakonodavnu i izvršnu vlast. Sudije postavlja predsednik. Visoki apelacioni sud poslednja je instanca za razmatranje odluka i presuda sudova. Sudije tog suda postavlja Vrhovni savet sudija i tužilaca. Državni savet najviši je administrativni sud. Tri četvrtine sudija postavlja Vrhovni savet sudija i tužilaca, a jednu četvrtinu postavlja predsednik. Ustav iz 1982 predvideo je osnivanje Sudova za bezbednost države koji procesuiraju dela protiv nacionalnog i teritorijalnog integriteta Turske, demokratskog uređenja, dela protiv unutrašnje i spoljašnje bezbednosti države itd. Uz to, postoje i brojni niži civilni i vojni sudovi.

Ekonomski razvoj

Putovanja, Istorija i obicaji

thumbnail
Predstavnici 60 zemalja prisustvovali su 18. februara otvaranju Samita u Beloj kući o suprotstavljanju nasilnom ekstremi
thumbnail
Tokom nedavnih poplava u Makedoniji, pomoć je stigla iz celog regiona. [Miki Trajkovski/SETimes]
thumbnail
Saradnja između zvaničnika zaduženih za sprovođenje zakona u regionu je neophodan deo borbe protiv organizovanog krimina
//map
Još Geonews

Zastava Turske

Mapa Turske

Turske biografije