Country Info

Činjenice

Kraći naziv: RUMUNIJA

Zvanični naziv: Rumunija

Položaj: Jugoistočna Evropa, Balkansko poluostrvo

Površina: 237,500 kvadratnih kilometara

Glavni grad: Bukurešt

Nezavisnost: 1877 od Turske; proglašena za republiku 30 decembra 1947

Nacionalni praznik: Prvi decembar - Dan ujedinjenja (Rumunije i Transilvanije)

Ustav: 8 decembar 1991

Stanovništvo: 22,760,449 (1992), 22, 395,848 (1998)

Biračko pravo: Univerzalno, stiče se sa 18 godina

Nacionalni sastav: Rumuni (89%); Mađari (7%); Romi (2%); Nemci (>1%)

Jezici: Rumunski, jezici nacionalnih manjina|

Verski sastav: Hrišćani (87%); Rimokatolici (5%); Protestanti; Muslimani; Jevreji

Geografija

Položaj: Jugoistočna Evropa, na obali Crnog mora, između Bugarske i Ukrajine

Geografske koordinate: 46 00 N, 25 00 E

Kartografske reference: Evropa

Površina:ukupno: 237,500 kilometara kvadratnih

kopno: 230,340 kilometara kvadratnih

voda: 7,160 kilometara kvadratnih

Površina, komparativno: nešto manja od američke države Oregon

Kopnene granice:ukupno: 2,508 km

granične zemlje: Bugarska 608 km, Mađarska 443 km, Moldavija 450 km, Jugoslavija 476 km, Ukrajina (na severu) 362 km, Ukrajina (na istoku) 169 km

Obala: 225 km

Pomorska prava: spoljni morski pojas: 24 NM

kontinentalni pojas: do 200 metara dubine ili do dubine eksploatacije

ekskluzivna ekonomska zona: 200 NM

teritorijalno more: 12 NM

Klima: umerena; hladne, oblačne zime sa čestim snegom i maglom; sunčana leta sa čestim padavinama i olujama

Teren: Središnji transilvanijski basen odeljen je od moldavske nizije Karpatima na istoku a od valačijske ravnice na jugu transilvanskim alpima

Najniža i najviša tačka: najniža tačka: Crno more 0 m

najviša tačka: Moldoveanu 2,544 m

Prirodna bogatstva: nafta (rezerve u opadanju), drvo, prirodni gas, ugalj, gvozdena ruda, so, obradiva zemlja, hidroenergetski potencijal

Geografija - fusnota: kontroliše najpogodniju kopnenu rutu između Balkana, Moldavije i Ukraine

Politicki sistem

Po Ustavu, Rumunija je parlamentarna republika sa višepartijskim političkim sistemom, podelom vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, tržišnom ekonomijom i poštovanjem ljudskih prava.

Predsednik

Predsednika Rumunije bira narod direktnim putem, na izborima, i to najviše na dva četvorogodišnja mandata. On ili ona predstavljaju zemlju u spoljnoj politici i obavljaju funkciju komandanta oružanih snaga. Prema ustavu iz 1991 godine, predsednik ne može da pripada nijednoj političkoj partiji.

Predsednik: Trajan Bašeusk (od 12 decembra 2004)

Egzekutiva

Predsednik postavlja premijera koji se nalazi na čelu vlade; premijer je obično vođa stranke koja ima većinu mesta u parlamentu. Premijer je zadužen za izbor ministara (kabineta) koji će obavljati poslove vlade.

Premijer: Emil Boc (od 28. decembra 2008.)

Legislativa

Rumunija ima dvodomni parlament koji se zove Nacionalna skupština. Njen donji dom, Dom poslanika, ima 343 mesta, od kojih je 15 rezervisano za etničke manjine; gornji dom, odnosno Senat, broji 143 mesta. Članovi oba doma parlamenta biraju se na mandate od četiri godine, u skladu sa modifikovanim proporcionalim sistemom.

Pravosuđe

Vrhovni sud najviša je pravosudna vlast u Rumuniji. Njegove članove postavlja predsednik na predlog Visokog pravosudnog saveta. U svakom od 40 okruga u Rumuniji, kao i u posebnom Bukureštanskom okrugu, postoji okružni sud i nekoliko nižih, odnosno prvostepenih sudova. U zemlji takođe postoji 15 kotara apelacionih sudova u kojima se razmatraju žalbe na presude lokalnih sudova; na odluke apelacionih sudova može se uložiti žalba Vrhovnom sudu. Rumunija ima Ustavni sud, čiji je zadatak da osigura ravnotežu moći između organa vlasti. Vrhovni tužilac najviši je pravosudni zvaničnik u Rumuniji. Odgovoran je pred Nacionalnom skupštinom, koja ga postavlja na mandat od četiri godine. Smrtna kazna ukinuta je u decembru 1989 i zabranjena ustavom iz 1991 godine.

Linkovi ka sajtovima rumunskih ministarstava

Ekonomski razvoj

Putovanja, Istorija i obicaji

//map
Još Geonews

Flag of country

Flag of country

Bios

Najpopularniji - country-Romania;

Najnoviji tekstovi