Informacije o Kosovo

Činjenice

Zvanično ime: Kosova Lokalni duži naziv: Kosova

Površina: 10.887 kvadratnih kilometara

Glavni grad: Priština

Dan nezavisnosti: 17. februar 2008

Broj stanovnika: 2,2 miliona

Biračko pravo: sa 18 godina

Nacionalni sastav: 92% Albanaca, 5,3% Srba, ostali 2,7%

Jezici: albanski, srpski, engleski

Vere: muslimanska, srpska pravoslavna

Geografija

Položaj: jugoistočna Evropa

Geografske koordinate: 42° 40' 0" N21° 10' 0" E (Priština)

Površina:

kopno: 10.887 kvadratnih kilometara

voda: 0 kvadratnih kilometara

Površina komparativno: trećina površine Belgije

Kopnene granice:

ukupno: 2.044 km

granične zemlje: Albanija, Makedonija, Crna Gora, Srbija

Obala: 0 km

Pomorska prava: nema

Klima: kontinentalna klima (hladne zime i topla, vlažna leta)

Teren: planinski

Visinski ekstremi: 2.600 metara iznad nivoa mora

Najniža tačka: NA

Najviša tačka: Daravica

Prirodni resursi: ugalj, olovo, cink, lignit, boksit, nikl

Politicki sistem

Ustav

Novi Ustav Kosova ratifikovan je 9. aprila 2008, a stupio je na snagu 15. juna iste godine. Njime je Kosovo definisano kao multietničko društvo zasnovano na vladavini zakona, predviđena je podela nadležnosti, potvrđen teritorijalni integritet nove države, albanski i srpski su definisani kao zvanični jezici, omogućeno je učešće međunarodnih organizacija i odbačena mogućnost bilo kakve unije sa bilo kojom drugom državom.

Izvršni vlast

Predsednika Kosova bira Skupština Kosova. Premijera imenuje predsednik, a bira ga skupština. Vladu čini 16 ministarstava: obrazovanja, nauke i tehnologije; pravosuđa; energetike i rudarstva; finansija i ekonomije; životne sredine i prostornog planiranja; lokalne samouprave; unutrašnjih poslova; spoljnih poslova; rada i socijalnog staranja; privrede i povratka; zdravstva; javnih usluga; kulture, omladine i sporta; saobraćaja i telekomunikacija; poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja; i trgovine i industrije.

Predsendik Kosova:

Predsednik Vlade Kosova: Hashim Thaci

Međunarodna amdinistracija

Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine i njegov suverenitet priznao je izvestan broj zemalja, uključujući Sjedinjene Države i neke članice EU. Srbija, Rusija i druge zemlje osporavaju legitimitet proglašenja nezavisnosti i i dalje smatraju Kosovo pokrajinom Srbije.

Rezolucijom 1244 UN Kosovo je stavljeno pod civilnu kontrolu Administrativne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Međunarodne mirovne snage predvođene NATO-om KFOR zadužene su za bezbednost u pokrajini. EU je 18. februara odobrila misiju na Kosovu koja će pomagati u policijskim i pravosudnim poslovima, kao i u izgradnji institucija. U avgustu 2008, posle usvajanja Ustava Kosova, misija UN bila je podvrgnuta rekonfiguraciji i njeno osoblje smanjeno je za oko 70 odsto, dok su mnoge njene nadležnosti prebačene na Vladu Kosova ili na misiju EU poznatiju kao EULEX.

Zakonodavna

Skupština Kosova je jednodomno telo koje ima 120 članova. Ona uključuje dvadeset rezervisanih mesta: deset za kosovske Srbe i deset za nesrpske manjine (Bošnjake, Rome itd). Skupština Kosova zadužena je za izbor predsednika i premijera Kosova.

Ekonomski razvoj

Putovanja, Istorija i obicaji

thumbnail
Ministar za Kosovske bezbednosne snage Haki Demolji (levo) i komandant Snaga general-potpukovnik Kadri Kastrati na sasta
thumbnail
Šef Euleksa Gabrijel Meuči pohvalio je šefove policija na Kosovu i u Srbiji zbog sastanka u Beogradu 10. marta. [AFP]
thumbnail
Hidrocentrale, kao ova u Vrutoku u Makedoniji, predstavljaju način da balkanske države dostignu energetsku nezavisnost.
//map
Još Geonews

Zastava Kosovo

Mapa Kosovo

Bios