Македонски форум предоставя общност на младите хора

12/09/2012

НПО популяризира демокрацията и доброто управление, решаването на конфликти и гражданското участие сред македонската младеж.

От Марина Стояновска за Southeast European Times от Скопие – 12.09.2012

photo

МОФ има около 100 членове с право на глас в събранието на организацията [МОФ]

Основан през 1998 г., Младежкият образователен форум (МОФ) се интегрира в македонското общество, като предоставя на младото население на страната силна общност, която насърчава толерантността, дава възможност за споделяне на проблемите и предоставя помощ при намирането на решения.

В основата на МОФ стои дебатът. Организацията е член на Международната асоциация за образование чрез дебати и следва глобалните правила и стандарти при изпълнението на програмата за дебати в Македония.

„Организацията има около 100 членове с право на глас в събранието на МОФ, което е най-висшият орган на организацията. Всяка година повече от 800 доброволци и потребители на програмата работят в 14 града в цялата страна“, каза за SETimes Марян Забърчанец, изпълнителен директор на Младежкия образователен форум.

От създаването на организацията повече от 15 000 студенти и ученици от средните училища са участвали в програми за обучение. Много от тези програми, например „Неформални политики в областта на образованието, младежта и образованието“ или „Младежка активистка дейност“, се организират с цел колкото може повече младежи да познават своите права, да им се даде възможност да изразят своите проблеми и да бъдат намерени решения чрез дискусия.

„Дискусиите, дебатите и споровете са част от ежедневния живот на македонските младежи. Младежите комуникират по различни начини в училище, в своите семейства, с връстниците си и най-вече в интернет, чрез социалните мрежи. МОФ насърчава и предоставя информация за този вид организирана и структурирана дискусия, известна като дебат“, каза Забърчанец.

photo

Ученици участват в дебат на тема етническите кодове в Югоизточна Европа. [МОФ]

„Опитът и знанията, които натрупах чрез МОФ, ще бъдат изключително важни за мен в бъдеще. Това е организация, която предлага неформално образование, една от малкото такива в Македония. Това също така е и многоетническа организация, която се опитва да премахне бариерите между младите хора, които се дължат на тяхната етническа принадлежност“, посочва Ана Нешоска, на 20 г., която участва във форума от две години.

Освен че насърчава младите хора да участват във вземането и намирането на решения, които ги засягат, МОФ работи и в областта на опазването на свободата на словото.

„В отговор на нарастващия брой ограничения за традиционните медии през 2011 г. ние основахме наша собствена нова медия, първото младежко онлайн радио в Македония. Сега „МОФ Радио“ се посещава от повече от 12 000 младежи месечно и в създаването на програмата участват много младежи от различни македонски градове“, каза Забърчанец за SETimes.

Членовете на МОФ и потребителите на програмата са от различни етноси и култури и представляват различни социални, религиозни и политически групи и общности. По време на напрежението в Скопие миналата година, което беше породено от сблъсъци между ученици от средните училища в градския транспорт, членовете на МОФ, като група със смесена етническа структура, бяха първите, които насърчиха разговорите между групите.

Статии по същата тема

Loading

„Средата, семейството и училището също оказват силно влияние върху взаимното уважение между младежите от различните общности. Само когато всички тези фактори допринесат за започването на комуникация и взаимодействие между различните хора, ще бъде възможно да се постигне успешна интеграция“, каза Забърчанец.

Македония е една от малкото балкански, ако не и европейски държави, където младежки организации почти липсват, а формите, в които те съществуват, не се различават много от тези по времето на социализма.

„Именно поради тази причина МОФ ще продължи да разработва програми за дебати в Македония, като ще се концентрира специално върху развитието на студентски клубове за дебати в университетите и същевременно укрепва клубовете „Ние учим право“, където изучаваме и прилагаме на практика младежката демокрация. МОФ ще работи със своите партньори за създаването на национална младежка сборна организация и за прилагането на плурализма в университетските и средношколските организации“, каза той.

Организацията участва активно и в редица регионални и международни проекти. Тя е член и на Студентската мрежа за борба с корупцията в Югоизточна Европа, която разследва корупцията във висшето образование в Македония, Албания, Черна гора, Сърбия, България, Хърватия и Молдова.

Това съдържание е изготвено специално за SETimes.com.
Loading
Гласувай
 
 

Вашите коментари за материалите на SETimes са добре дошли.

Надяваме се, че ще използвате този форум, за да се свържете с други читатели в Югоизточна Европа. За да поддържаме интереса към тази инициатива, Ви молим да спазвате правилата, очертани в политиката на SETimes. Като изпращате коментарите си вие приемате правилата. Макар че SETimes.com окуражава дискусиите по всички теми, включително и чувствителните, публикуваните коментари изразяват единствено мнението на онези, които са ги изпратили. SETimes.com не е длъжен да одобрява или да се съгласява с идеите, мненията и становищата, изразени в тези коментари. SETimes.com приветства конструктивната дискусия, но не одобрява използването на материали "copy-paste", непридружени линкове и лозунги от един ред." Това е модериран форум. Коментари, които се смятат за обидни или съдържащи нецензурни думи, може да не бъдат публикувани.

Коментарна политика на SETimes

Репортаж

Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  

Новите строги мерки на хърватската данъчна администрация дават резултати.

Най-четени

Loading
Loading
Loading

Социологически анкети

Гражданите на Балканите трябва да си останат у дома и да не участват в боевете в Сирия

Съгласен съм
Не съм съгласен
Не знам